§1. Postanowienia ogólne

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z systemu obsługi zamówień, dostępnego pod adresem sklep.ledtechnic.pl, zwanego dalej Sklepem.
Właścicielem i administratorem Sklepu jest firma Ledtechnic s.c. Karol Żołna Maciej Żołna  z siedzibą w Porąbce Iwkowskiej 120, NIP: 8691994064, zwaną dalej Drukarnią.
Wszelkie informacje o Produktach i ich ceny prezentowane na stronie sklep.ledtechnic.plw rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego nie stanowią oferty handlowej.

§2. Warunki korzystania z Sklepu

Korzystanie ze Sklepu oznacza pełną akceptację niniejszego Regulaminu.
Konto może zostać założone tylko i wyłącznie przez osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą.
Informacje podane przez Kupującego podczas składania zamówienia powinny być zgodne z prawdą oraz aktualne.
Konto Klienta może zostać założone poprzez proces rejestracji na stronie internetowej sklep.ledtechnic.pl.
Drukarnia ma prawo usunąć lub dezaktywować konto Klienta w przypadku naruszenia zasad niniejszego Regulaminu lub zakończenia współpracy.
Decyzja o usunięciu konta Klienta jest nieodwołalna. Klient nie może dokonać ponownej rejestracji bez zgody Drukarni.
Drukarnia zastrzega sobie prawo do przechowywania danych dotyczących Klienta oraz wszystkich danych dotyczących zrealizowanych zleceń Klienta, którego konto zostało usunięte lub zdezaktywowane.
Klient wyraża zgodę na wykorzystanie fotografii produktów wykonanych z projektów graficznych nadesłanych przez niego, wykorzystanie logotypu firmy bądź marki a także na udostępnianie próbek w postaci wydruków innym podmiotom zawierających projekty graficzne Klienta.
Dane wprowadzone przez Klienta przy tworzeniu konta Klienta w Sklepie można zmienić z poziomu panelu Klienta dostępnego po zalogowaniu.
Drukarnia umożliwia korzystanie z Programu partnerskiego. Zasady uczestnictwa w tych programach opisane są na stronie sklep.ledtechnic.pl/wspolpraca. W każdym momencie Drukarnia zastrzega sobie możliwość zmiany zasad programów bądź ich odwołanie.
Administratorem Twoich danych osobowych jest Ledtechnic s.c Karol Żołna Maciej Żołna z siedzibą w Porąbce Iwkowskiej 120, 32-862 Porąbka Iwkowska

§3. Zamówienia

Zamówienia w Sklepie można składać przez całą dobę 7 dni w tygodniu.
Obsługa Zleceń odbywa się w godzinach pracy Drukarni. Aktualne godziny pracy podane są w zakładce Kontakt.
Terminy realizacji Zleceń podawane są w dniach roboczych. Przez dzień roboczy rozumie się każdy dzień, z wyłączeniem sobót, niedziel oraz świąt ustawowo wolnych od pracy.
Termin realizacji Zlecenia liczy się od daty akceptacji plików lub projektu (w przypadku Zamówień z opcją płatności przy odbiorze) lub dodatkowo od zaksięgowania środków na rachunku bankowym (w przypadku Zamówień z opcją płatności przedpłata).
Dzień złożenia Zamówienia jest dniem zerowym w przypadku złożenia Zamówienia i spełnienia powyższych warunków do godziny 12.00, natomiast w przypadku złożenia Zamówienia po godzinie 12.00, dzień zerowy rozpoczyna się następnego dnia roboczego.
Terminy realizacji Zleceń niestandardowych – niezawartych w cenniku sklepu będą ustalane indywidualnie z Klientem.
Termin realizacji może ulec wydłużeniu ze względu na powstanie przeszkód natury technicznej lub innych niezależnych od Drukarni. Opóźnienia w realizacji Zleceń wynikające ze wspomnianych powodów nie pociągają za sobą odpowiedzialności odszkodowawczych Drukarni względem Klienta.
Zakończenie realizacji Zamówienia następuje w dniu poinformowania Klienta o możliwości odbioru lub przekazania zamówionego towaru firmie kurierskiej.
W przypadku zamówienia kilku produktów w tym samym czasie każdy Produkt traktowany jest jako odrębne Zamówienie.
Drukarnia zastrzega sobie prawo nieprzyjęcia Zamówienia do realizacji, o czym poinformuje Kupującego nie później niż w terminie 48 godzin od dnia otrzymania Zamówienia.
Drukarnia zastrzega sobie możliwość anulowania Zamówień nie zrealizowanych przez 30 dni od momentu ich złożenia.

§4. Projekty graficzne

Drukarnia oferuje Klientowi możliwość zamówienia wykonania projektu graficznego. Koszt wykonania projektu jest podawany każdorazowo przy składaniu Zlecenia.
W ramach jednego Zamówienia wykonywany jest jeden projekt graficzny oparty na materiałach dostarczonych przez Klienta. Niezbędne do wykonania projektu jest przesłanie pełnego tekstu w formie elektronicznej (edytowalnej). Koszt wykonania projektu graficznego nie zawiera usługi przepisywania tekstów, chyba, że uzgodniono inaczej.
Klient ma możliwość złożenia Zamówienia z opcją wykonania poprawek do istniejącego projektu graficznego. Naniesienie poprawek jest możliwe do projektów wykonywanych wcześniej przez Drukarnię. Koszt ich wykonania jest podawany każdorazowo przy składaniu Zamówienia.
W przypadku chęci naniesienia poprawek do projektów graficznych niewykonywanych przez Drukarnię konieczna jest konsultacja z Drukarnią w celu ustalenia czy naniesienie poprawek jest możliwe.
Poprzez naniesienie poprawek rozumie się wprowadzenie drobnych korekt w treści lub szacie graficznej. Całkowita zmiana treści lub szaty graficznej jest traktowana jako przygotowanie projektu graficznego od nowa.
Do każdego projektu graficznego możliwe jest naniesienie maksymalnie 10 serii poprawek, które będą wykonane bezpłatnie. Każda dodatkowa poprawka to koszt 10 zł netto. Podana cena obowiązuje również przy opcji zamówienia naniesienia poprawek.
W przypadku rezygnacji z wykonanego przez Drukarnię projektu lub wykonanych poprawek koszt ich wykonania nie będzie zwracany.
Anulowanie Zlecenia nie jest powodem do nieopłacenia kosztów wykonania projektu lub poprawek, które zostały wykonane do anulowanego Zlecenia.

§5. Dostawa

Dostawa zamówionych Produktów ograniczona jest do obszaru Rzeczypospolitej Polskiej i odbywa się na jeden adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia, chyba że strony uzgodniły inaczej.
Dostawa zamówionych Produktów odbywa się za pomocą firm kurierskich.
Dostarczony towar powinien być rozpakowany i sprawdzony w obecności przewoźnika natychmiast po jego otrzymaniu.
Wszelkie uwagi i zastrzeżenia należy odnotować na dokumencie przewozowym oraz sporządzić protokół szkody w obecności przewoźnika natychmiast po otrzymaniu towaru.
Przesyłki kurierskie dostarczane są następnego dnia roboczego w 99%. W wyjątkowych sytuacjach dostawa może się wydłużyć do 72 godzin. Drukarnia nie ponosi odpowiedzialności za skutki działań i zaniechań osób trzecich.

§6. Ceny i sposoby płatności

Ceny i sposoby płatności
Wszystkie ceny podane na stronie sklep.ledtechnic.pl są w PLN i nie zawierają kosztu standardowej przesyłki kurierskiej. Forma wysyłki wybierana jest w końcowym etapie zamówienia.
Podane ceny są wiążące od chwili złożenia Zamówienia przez Klienta i nie ulegają one zmianie podczas procesu realizacji Zamówienia.
Podane ceny nie zawierają kosztów dodatkowych opcji niestandardowych, takich jak: opłata za pobraniem pieniężnym, dopłaty za wskazane godziny dostawy, dopłaty za wysyłkę na wiele adresów itd.
Płatności za Zlecenie można dokonać: 
a) przelewem, za pomocą zintegrowanych systemów płatniczych
b) korzystając z tradycyjnego przelewu bankowego,
c) gotówką, wybierając opcję płatność za pobraniem przy dostawie,
d) gotówką lub kartą płatniczą, wybierając opcję płatności przy odbiorze osobistym,
e) przelewem z odroczonym terminem płatności (dostępnym na żądanie dla wybranych podmiotów).
W przypadku Zleceń z opcją płatności za pobraniem i płatności przy odbiorze osobistym na kwotę wyższą niż 1000 zł netto Drukarnia zastrzega sobie prawo do żądania wpłaty zaliczki na konto bankowe w wysokości 50% wartości zlecenia.
Opłata administracyjna za nieodebranie nieopłaconego Zamówienia wynosi 500 zł netto i będzie naliczana w momencie rozpoczęcia działań windykacyjnych.
Dodatkowa opłata za usługi firmy windykacyjnej w odzyskiwaniu należności to 7% wartości zlecenia - nie mniej niż 510 zł netto.
Opłata administracyjna za zwrot środków na rachunek bankowy Klienta za niezrealizowane z przyczyn niezależnych od Drukarni zlecenie wynosi 19 zł netto.
Do każdego Zamówienia wystawiane są faktury VAT na dane podane w formularzu rejestracji oraz są wysyłane w postaci pliku PDF na wskazany przez Klienta adres e-mail.

§7. Zobowiązania Klienta

Klient oświadcza, że materiały przekazane Drukarni w postaci elektronicznej są wolne od wirusów i nie spowodują awarii oprogramowania oraz urządzeń komputerowych.
Klient ponosi całkowitą odpowiedzialność za wady prawne wynikające z treści i formy dostarczonych do druku prac oraz projektów wykonywanych na jego zlecenie (w tym także za wszelkie naruszenia praw autorskich i innych praw osób trzecich). Jeśli materiały zawierają treści niezgodne z prawem, drukarnia może odmówić drukowania takich materiałów.
Klient zobowiązuje się do dokładnego sprawdzenia projektów, wykonywanych na jego zlecenie przez Drukarnię pod kątem merytorycznym jak również stylistyczno-ortograficznym. Drukarnia nie odpowiada za błędy w druku prac zaakceptowanych przez Klienta.

§8. Zasady technologiczne

Druk wykonywany jest wyłącznie techniką CMYK na maszynach offsetowych i cyfrowych oraz solwentowych.
Prace drukowane są w postaci w jakiej zostały dostarczone przez Klienta. Drukarnia zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań, aby sprawdzić poprawność przygotowanych plików.
Bezpłatna weryfikacja plików przesłanych do druku obejmuje sprawdzenie wymiarów, rozdzielczości i położenia linii łamu. Pozostałe parametry nie są sprawdzane.
Drukarnia zastrzega sobie możliwość wprowadzenia drobnych poprawek w celu jak najlepszego wykonania powierzonego zlecenia (odsunięcie tekstów od linii cięcia, dołożenie sztucznych spadów, rozciągnięcie nieproporcjonalne dopasowujące do wymiaru wydruku itp.).
W przypadku zastosowania w projekcie graficznym palety kolorów RGB kolorystyka wydruku może odbiegać od podglądu ekranowego.
Klient oświadcza, że zdaje sobie sprawę z ograniczeń jakie narzuca druk offsetowy i cyfrowy oraz akceptuje ich konsekwencje, w tym różnice kolorystyczne jakie mogą wystąpić w stosunku do obrazu obserwowanego na monitorze lub druku tej samej pracy na różnych maszynach poligraficznych.
Klient wyraża zgodę na rasteryzację projektu graficznego.
Drukarnia nie ponosi odpowiedzialności za błędy w dostarczonych przez Klienta materiałach, jak również za dostarczenie materiałów niezgodnych ze specyfikacją dostępną w Sklepie i zawierających na przykład nieprawidłowe zastosowanie warstw, zadruk białym kolorem, soczewki, cienie itp. a tym samym za powstałe błędy w druku, będące ich następstwem.
Pliki dodane do zamówień mogą być usuwane z Sklepie po trzech miesiącach od ich ostatniego wykorzystania.

§9. Reklamacje

Reklamacje dotyczące niezgodności otrzymanego Produktu z Zamówieniem muszą zostać zgłoszone w formie pisemnej bądź poprzez Panel Klienta w ciągu 48 godzin od momentu otrzymania przesyłki lub odebrania towaru. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać dokładny opis stwierdzonej niezgodności oraz zakres żądania reklamacyjnego.
Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni roboczych od momentu otrzymania zgłoszenia. Po rozpatrzeniu reklamacji pracownik Drukarni poinformuje Klienta o sposobie jej rozwiązania.
Drukarnia ocenia zasadność reklamacji na podstawie próbek zarchiwizowanych przez dział kontroli jakości.
Na żądanie pracownika Drukarni Klient powinien odesłać cały nakład na wskazany adres na własny koszt, chyba że strony uzgodniły inaczej. W przypadku nie otrzymania całości nakładu w terminie 3 dni roboczych reklamacje rozpatrywane będą negatywnie.
Brak odpowiedzi Klienta na wiadomość wysłaną przez dział reklamacji w terminie 7 dni roboczych od momentu jej wysłania skutkuje zakończeniem procesu rozpatrywania reklamacji ze skutkiem negatywnym.
Reklamacje przyjmowane są w dni robocze do godziny 18.00. Te, które wpłyną po tej godzinie, będą uznawane za złożone w kolejnym dniu roboczym.
W przypadku uzasadnionej reklamacji odpowiedź finansowa Drukarni za powstałe błędy nie przekracza wartości błędnie wykonanego Zlecenia. Koszt ponownego dostarczenia przesyłki do Klienta w całości zostanie pokryty przez Drukarnię.
Różnice kolorystyczne wynikające z ograniczeń jaki narzuca druk offsetowy, cyfrowy i solwentowy nie podlegają reklamacji.
Drukarnia nie ponosi odpowiedzialności za rozbieżności pomiędzy oczekiwaniami Klienta a gotowym Produktem, o ile przed realizacją zlecenia nie został dostarczony przez Klienta proof cyfrowy. Przed złożeniem Zamówienia Klient powinien poinformować Drukarnię o chęci przesłania takiego wzorca.
Drukarnia nie gwarantuje identycznego nasycenia kolorów przy wznowieniach prac drukowanych z tego samego wzoru.
Za nieprawidłowo wykonany złam uznaje się taki, który powoduje zagniecenia papieru, jego zmarszczenia itp., uniemożliwiające poprawne odczytanie treści lub ilustracji. Przy gramaturach papieru powyżej 150g, dostrzega się zjawisko pękania papieru w miejscu łamania, szczególnie widoczne w miejscach silnie pokrytych farbą drukarską. Zjawisko to spowodowane jest graniczną wytrzymałością surowca i wada taka nie jest traktowana jako błąd Drukarni.
Za nieprawidłową warstwę lakierową lakieru offsetowego, dyspersyjnego lub UV uznaje się warstwę, która posiada na powierzchni przeznaczonej do lakierowania miejsca niepolakierowane, łuszczące się, itp.
Z uwagi na specyfikację maszyn produkcyjnych oraz procesu druku dopuszczalne są następujące odchylenia: 
a) przy krojeniu arkusza na pojedyncze użytki: tolerancja do 2 mm,
b) przy falcowaniu i bigowaniu (odchylenie łamu od nominalnej linii jego usytuowania) – tolerancja do 1 mm,
c) przy perforacji (odchylenie wykonanej perforacji od nominalnego miejsca jej usytuowania) – do 1 mm,
d) przy pasowaniu kolorów kolejno po sobie nadrukowywanych: tolerancja do 0,2 mm,
e) przy lakierowaniu UV wybiórczym - pasowanie rysunku i warstwy lakieru: tolerancja do 1 mm.
Maksymalne sumaryczne nasycenie wszystkich kolorów składowych wynosi 290%. W przypadku, gdy nasycenie kolorów w projekcie będzie większe, reklamacje związane z wadami powstałymi na jego skutek rozpatrywane będą negatywnie.
Drukarnia zastrzega, iż wymiar niektórych Produktów może odbiegać od podanego do 10mm na każdym boku (długość, szerokość).
Drukarnia zastrzega, iż ilość otrzymanych Produktów może się różnić +/- 10% od ilości zamawianej. Do tych braków lub nadwyżek zalicza się także makulatura, pierwsze arkusze wydrukowane po rozruchu maszyny, egzemplarze przygotowawcze do dalszej obróbki, których nie wyselekcjonowano.
Materiały wykorzystane we wzorniku papierów przygotowanym przez Drukarnię są przykładowymi i mogą różnić się od tych, które stosowane są w druku danego Zamówienia. Różnica jest wynikiem stosowania materiałów pochodzących od różnych producentów i mieści się w granicach tolerancji gramatur papierów ogólnie przyjętej w poligrafii.
Podstawą reklamacji nie mogą być różnice w wyglądzie produktów zrealizowanych z dostarczonych plików, oglądanych na stronie Sklepu podglądów, które to różnice mogą wynikać z indywidualnych ustawień (parametrów) komputera Klienta (kolor, proporcje, itp.).
Reklamacje dotyczące uszkodzeń towaru w transporcie muszą być zgłoszone w momencie odbioru przesyłki. Odbiorca przesyłki zobowiązany jest sporządzić protokół reklamacyjny z udziałem przedstawiciela (kuriera) firmy kurierskiej i niezwłocznie powiadomić o tym pisemnie Drukarnię. Reklamacje nie spełniające podanej procedury nie będą uwzględniane.

§10. Prywatność

Drukarnia zobowiązuje się nie udostępniać danych teleadresowych swoich Klientów osobom trzecim. Dane te są wykorzystywane jedynie w celu właściwego rozliczenia Zleceń, dostarczenia ich pod właściwy adres, kontaktów niezbędnych przy realizacji Zleceń oraz informowania kontrahentów o zmianach w ofercie oraz działań marketingowych.
Własność intelektualna Klienta zawarta w plikach przesłanych do Drukarni jest chroniona przed dostępem osób trzecich przez czas nieokreślony. Pliki zostaną trwale usunięte na wyraźną prośbę Klienta.
Nośniki elektroniczne na których dostarczane są prace nie są odsyłane do Klienta.

§11. Postanowienia końcowe

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie dnia 04.04.2018 i obowiązuje do momentu publikacji nowego Regulaminu.
Klient akceptując Regulamin wyraża zgodę na otrzymywanie informacji pocztą elektroniczną, w myśl Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144 z 2002 r., poz. 1204).
Produkt opłacony i nieodebrany w terminie 30 dni ulega trwałemu zniszczeniu. Drukarnia nie ma obowiązku przechowywania go w swoim magazynie.
Wszelkie ustalenia między stronami wymagają formy pisemnej, chyba że Regulamin stanowi inaczej.
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
Sądem właściwym dla rozstrzygania ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Drukarnią a Klientem będzie Sąd miejsca siedziby Drukarni.

§12. Definicje

Klient – osoba prawna, jednostka organizacyjna a także osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą (stosowane wymiennie z Kupujący).
Kodeks Cywilny – Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.)
Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach drukarni internetowej sklep.ledtechnic.pl
Sklep – serwis internetowy dostępny pod adresem sklep.ledtechnic.pl, za pośrednictwem którego Klient może składać Zamówienia i nimi zarządzać.
Zamówienie – zwane również Zleceniem: oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i ilość towaru.
Drukarnia - właściciel i administrator Sklepu - firma Drukarnia Ledtechnic s.c. Karol Żołna Maciej Żołna z siedzibą w Porąbce Iwkowskiej 120, NIP: 8691994064, REGON: 382489516.
Panel Klienta – usługa pozwalająca na zarządzanie Zamówieniami złożonymi w Sklepie.
Produkt - każdy materiał wyprodukowany w Drukarni i przeznaczony na sprzedaż.


Regulamin obowiązuje od 31.03.2019

 

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.